DTA-A cursus veranderde wet- en regelgeving

Vanaf 1 oktober 1993 is het verplicht dat tijdens asbestverwijderingswerkzaamheden die beroepsmatig plaatsvinden, een gediplomeerde Deskundige Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA-A, SC-510) aanwezig is. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft opleidingsinstellingen aangewezen die gecertificeerd zijn om het examen tot DTA-A af te nemen.

Asbestverwijderingsbesluit
Sinds 1 oktober 1993 is ook het Asbestverwijderingsbesluit van kracht. Dit besluit houdt in dat alleen met toestemming van B&W van een gemeente (en dus met sloopvergunning) een gebouw of bouwwerk mag worden afgebroken. Onder deze sloop vallen alle materialen die aard- of nagelvast verbonden zijn aan het bouwwerk. Indien een bij sloop verplichte asbestinventarisatie aantoont dat asbest in het gebouw aanwezig is, dient dit door een daartoe geaccrediteerd bedrijf (SC-530) te worden verwijderd. Het geaccrediteerde bedrijf zorgt dat te allen tijde een DTA-A als ploegbaas en verantwoordelijke aanwezig is op de werklocatie.

BRL5050 certificaat (nu: SC-530)
Op grond van afspraken werd tot 1996 elk bedrijf dat zich bezighield met de verwijdering van asbest geacht deskundig te zijn. Ook werd aangenomen dat asbestverwijderingsbedrijven een DTA-A in dienst hadden. Deze afspraken bleken niet afdoende om de kwaliteit van asbestverwijderingswerkzaamheden te waarborgen. Vanaf 1 maart 1996 dienen daarom alle bedrijven die zich beroepsmatig bezighouden met het verwijderen van asbest uit gebouwen en installaties in het bezit te zijn van een (voorheen) geldig BRL5050 certificaat (nu SC-530).

Persoonsgebonden certificaat DTA SC-510 verplicht
Op 1 november 2001 is het oorspronkelijke DTA-diploma vervallen. Vanaf die datum moet een DTA-A in het bezit zijn van het persoonsgebonden certificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering, SC-510. De geldigheid van dit nieuwe certificaat bedraagt hoogstens drie jaar.

Arbeidsomstandighedenbesluit
Verder is het Arbeidsomstandighedenbesluit veranderd op 28 juli 2006. De wijzigingen in de wet, de bijbehorende stoffenmanager en praktische regelgeving (SC-530 vervangt de BRL-5050) waren niet gelijktijdig gereed. De vernieuwingen zijn in het Teamplayer DTA-A cursusboek opgenomen. Verder is in de bijlagen voor deelnemers die reeds langer DTA-A zijn, een samenvatting bijgevoegd met betrekking tot de meest recente en relevante wijzigingen. Deze worden tijdens de cursus separaat behandeld om verwarring te voorkomen.